Geachte bezoeker,
 
Deze site bevat verouderde informatie.
Wij zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website (www.veenweidenkrimpenerwaard.nl).
 
Voor vragen of het maken van afspraken kunt u contact opnemen met Tamara Sandberg via 070 441 64 67.
 
Met vriendelijke groeten,
De leden van het Programmateam Veenweiden Krimpenerwaard


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een nieuw perspectief voor de Krimpenerwaard

 

In 2005 sloten dertien overheden en maatschappelijke organisaties een overeenkomst over de toekomst van de Krimpenerwaard: het Veenweidepact. Daarin spraken ze af samen te werken aan de ontwikkeling van het gebied.

 

Er ligt een opgave van het Rijk om nieuwe natuur aan te leggen in de Krimpenerwaard. Tegelijkertijd moet het probleem van bodemdaling aangepakt worden en moet worden voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water. En bij deze ontwikkeling wil het pact kansen benutten die er liggen voor het agrarisch bedrijf, nieuw ondernemerschap, het waterbeheer en de recreatie.

 

Het Rijk heeft sinds 2010 bezuinigd op de aanleg van nieuwe natuur. Ook voor de Krimpenerwaard is daardoor minder geld beschikbaar. Om toch de belangrijkste doelen te realiseren is het type nieuw aan te leggen natuur aangepast. Waar eerst aan natte natuur met ruimte voor de otter gedacht werd, wordt nu gekozen voor divcerse typen  grasland met natuurwaarden voor weidevogels en andere voor het gebied karakteristieke planten- en diersoorten, het zogeheten ‘Grutto en Dotter’ model. Daardoor blijft het mogelijk om het agrarisch bedrijf in een deel van het gebied voort te zetten. Ook kunnen agrariërs kiezen voor particulier of agrarisch natuurbeheer.

 

In oktober 2013 hebben de gebiedspartijen een voorstel aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten. In dit voorstel staat aangegeven hoe volgens de partijen in de Krimpenerwaard de doelstellingen voor nieuwe natuur kunnen worden bereikt. De provincie heeft dit document ongewijzigd overgenomen voor het vaststellen van de kaders voor ruimtelijke ordening in de Krimpenerwaard in december 2013. In januari heeft de provincie ook ingestemd met de wijze waarop de EHS in het gebied wordt gerealiseerd. De zogeheten herijking is hiermee afgerond en kan alle energie worden gericht op de uitvoering waarbij een regierol is weggelegd voor gemeenten in de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

 Nieuws
08-04-2014
Ontdek zeldzame zomerklokje op visplaat 28-02-2014
Wethouder Jan Vente nieuwe voorzitter Veenweidepact Krimpenerwaard 13-02-2014
Nieuwe Wandelpaden in Vlist geopend 30-01-2014
Staten akkoord met uitvoeringsstrategie EHS in de Krimpenerwaard 20-12-2013
Nieuwe grens EHS Krimpenerwaard vastgesteld 19-12-2013
Natuurgebied Nespolder geopend